Na cestě k biocentrismu

2006-12-12 15:59:16

Pavla Koucká

Recenze projektu Výzkum odcizování člověka přírodě.
In: Děti a město, http://www.detiamesto.cz/, Marek Franěk

Je člověk pánem přírody, nebo je jejím správcem, partnerem, či je jen prostou součástí? Jak to cítí naši současníci? Mění se jejich postoje? Výzkum antropocentrických a biocentrických postojů k přírodě v české populaci, provedený Markem Fraňkem v rámci grantového projektu Výzkum odcizení člověka přírodě (www.detiamesto.cz) odpovídá na tyto otázky.

V úvodu se Franěk zabývá různými koncepty environmentálních postojů a historií jejich měření. Zmiňuje škály New Environmental Paradigm (NEP) a její přepracovanou verzi zvanou New Ecological Paradigm a uvádí stručné závěry, ke kterým odborníci na základě jejich použití dospěli. Je příjemné číst o výsledcích nedávných výzkumů provedených ve státech severní a západní Evropy a v USA. Ukazují totiž, že postoje lidí se postupně přesouvají od antropocentrických směrem k biocentrickým. „Panský“ postoj je prý již opouštěn.

K vlastnímu výzkumu autor použil dotazník van den Bornové, který vychází ze  zmíněných škál, nicméně je zaměřen poněkud více na hlubší individuální vztah k přírodě.Dotazník distribuovali studenti Univerzity Hradec Králové v místě svého bydliště. Výsledky získané na souboru 610 respondentů pak Franěk porovnává s tím, co zjistila van den Bornová na reprezentativním vzorku nizozemské populace. Souhlas s jednotlivými položkami svědčí podle Fraňka buď o panském postoji, nebo o postoji strážce, partnera, romantického partnera či participanta. Autor provádí i faktorovou analýzu položek.

Zajímavé mi přišlo například to, že Češi na rozdíl od Holanďanů odpovídali více v souladu se strážcovským postojem a méně s postojem panským – což hovoří o proenvironmentálnějším postoji Čechů. Ve výrocích odpovídajících postoji participant tomu však bylo opačně. Stupeň souhlasu s nimi byl výrazně vyšší v nizozemském vzorku.

Zmíněný Fraňkův výzkum mi přišel zajímavý, relevantní, aktuální a dobře sepsaný. Dovolím si jen pár puntičkářských námitek:

Považuji za vhodné se s Fraňkovou studií seznámit. Je zajímavá, kvalitně provedená a vyvážená. Navazuje na dosavadní výzkumy a přináší nové, věrohodné poznatky. Zároveň autor udržuje přímou myšlenkovou linii, nezabíhá do nepodstatností a dokáže se nad problémem relevantně zamýšlet. A ještě jedna příjemná okolnost: výzkum dokonce vyznívá mírně optimisticky. Potěšilo mě, že si našinci uvědomují ohrožení přírody. Nemyslí si, že s ní člověk může bezohledně nakládat podle vlastních zájmů, a soudí, že příroda má cenu pro sebe samu. Otázkou je, proč se tyto zjištěné postoje v praxi příliš neprojevují. Možná nám odpoví další výzkum.