Recenze: Efektivita, evaluace a podpora programů environmentální výchovy

2009-10-27 13:44:27

Petr Daniš

Recenze článku: Jan Činčera, Jiří Kulich, Dita Gollová - Efektivita, evaluace a podpora programů environmentální výchovy, Envigogika, 2009, vol.2, ISSN: 1802-3061 

 

Výzkum si klade zásadní otázky v oblasti efektivity, evaluace a podpory programů environmentální výchovy (EV) v ČR a následně přináší alarmující odpovědi. To, co většina realizátorů EV jistě ani netušila a to, čeho se několik odborníků možná vskrytu obávalo, je náhle podloženo rozsáhlým výzkumem. Tento výzkum ukazuje, že většina programů EV v ČR má vážné metodické nedostatky, že naprostá většina realizátorů nedokáže evaluovat efektivitu svých programů a že orgány veřejné zprávy tyto programy nepodporují v závislosti na jejich reálné efektivitě. Díky rozsáhlým datům, jasným zjištěním i doporučením může mít výzkum velký vliv na další vývoj evaluace a metodiky ve střediscích ekologické výchovy. Za tuto možnost praktického využití svého příspěvku zaslouží autor velké poděkování.

Výzkum, o němž je řeč, je největším doposud realizovaným výzkumem v této oblasti v ČR: skutečnost, že byly zkoumány programy 85 organizací v ČR (tedy naprosté většiny nějakým způsobem významných realizátorů EV v ČR) a podstatná část zástupců krajů odpovědných za podporu EV znamená, že se nejedná pouze o nějaký dílčí průzkum, ale o práci mapující celkovou situaci v ČR.

Metodika výzkumu vychází z anglosaské tradice, se kterou je autor velice dobře obeznámen. Jako východisko přijímá závěry mnoha výzkumů a teoretických prací z této tradice. Cílem EV je zde odpovědné environmentální chování (REB), které je podmíněno určitými klíčovými proměnnými. Kvalitní programy EV by měly působit právě na tyto proměnné, mají jasně formulovány své cíle a evaluují jejich naplňování, a to nejlépe právě v rovině transferu (změny chování účastníků programů) a dopadu (efektů těchto změn). Pokud přijmeme za svá tato autorova východiska, budeme nuceni přijmout i jeho závěry, ke kterým dochází pečlivým zpracováváním dat z české reality a jejich porovnáváním se zmíněným pojetím. V textu se tak velmi elegantně dozvídáme o uznávané teorii efektivní EV ve světě a ruku v ruce s tím odhalujeme situaci v ČR, která je k této teorii vztahována.

Struktura a členění textu jsou precizní, závěry i doporučení jsou jasná a podložená konkrétními daty.

Jde o zcela zásadní příspěvek do diskuse ke kvalitě EV v ČR, troufám si tvrdit, že nejdůležitější, jaký byl doposud napsán. Nezbývá nám než doufat, že naplní své vlastní cíle, totiž že otevře skutečnou odbornou diskusi nad těmito tématy a přispěje ke zkvalitnění metodiky, evaluace i podpory programů EV.